Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia - BIP - Strona główna
 
bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

BIP Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia


 Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia jako jedna z niewielu organizacji pozarz±dowych w Polsce wypełnia obowi±zek wynikaj±cy z Ustawy o dostępie do informacji publicznej i prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej.

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 wrze¶nia 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowi±zek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP reguluj±:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 wrze¶nia 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
Rozporz±dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporz±dzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
Rozporz±dzenia Rady Ministrów z dnia 11 paĽdziernika 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu w ramach projektu ?Strażnicy dobrego stanu wód"

26.07.2018
Projekt "Strażnicy dobrego stanu wód – monitoring regulacji ¶rodowiskowych” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedmiot zamówienia A) Przeprowadzenie badań i uzyskanie danych empirycznych w oparciu o metodologię nauk społecznych B) Nadzór nad realizacj± diagnozy socjologicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

24.02.2014

  Ogłoszenie o wyłonieniu w drodze przetargu (przeprowadzonego w oparciu o Art. 70 ¹ - Art. 70 5 ustawy Kodeks cywilny) Wykonawcy zadania pn. selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na ł±kach w ramach projektu „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce”,

Ogłoszenie o przetargu

12.02.2014

Przedmiotem przetargu jest:
Selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na ł±kach w ramach realizacji projektu „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce”, dofinansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i ¦rodowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacja o odwołaniu przetargu

22.01.2014

Zamawiaj±cy – Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA (organizator przetargu) powołuj±c się na tre¶ć ogłoszenia o przetargu z dnia 16.01.2014 r. na selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na ł±kach w ramach projektu „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce”, finansowanego ze ¶rodków PO Ii¦ oraz NFO¦iGW, informuje o odwołaniu przetargu w dniu 22.01.2014 r. Powodem odwołania przetargu jest brak pełnej tre¶ci ogłoszenia o przetargu na stronie BIP zamawiaj±cego. Ponadto nast±piła konieczno¶ci dokonania zmiany lokalizacji prac objętych zamówieniem oraz uzupełnienie specyfikacji warunków zamówienia. Przetarg zostanie ponownie ogłoszony w ci±gu dwóch tygodni.Opublikował: Urszula Bugajewska
Publikacja dnia: 31.01.2011
Podpisał: Urszula Bugajewska
Dokument z dnia: 31.01.2011
Dokument oglÄ…dany razy: 107 415