bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.02.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana statutu

Statut

 Statut Stowarzyszenia

Aktualny Statut Stowarzyszenia Ekologicznego "Eko-Unia" uwzględniający zmiany z 3 marca 2007 r.

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA

Statut (pdf) >>
§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Ekologiczne „EKO-UNIA” zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach, posiadajacym osobowość prawną.
§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
2. Stowarzyszenie może powoływać swoje Oddziały obejmujące swym zasiegiem jedno lub kilka województw.
3. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o podobnym lub zbliżonym profilu działania.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 4

1. Działalność Stowarzyszenia zmierza do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.
2. Celami działania Stowarzyszenia jest sfera zadań publicznych, uznana za działalność
pożytku publicznego, obejmujaca:
I. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym m.in.
1. Wspieranie i koordynowanie inicjatyw obywatelskich zmierzających do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju – ekorozwoju.
2. Poszukiwanie rozwiazań systemowych, technicznych i technologicznych
umożliwiających osiagniecie celu.
3. Promocja inicjatyw związanych z tworzeniem i współpracą z podmiotami
gospodarczymi zajmującymi się działalnością proekologiczną.
4. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu prawnego w zakresie
ochrony środowiska i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.
5. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa, ochrony
Bałtyku i przybrzeżnych obszarów rybackich.
II. Działalność wspomagajacą rozwój wspólnot i społecznosci lokalnych, w tym m.in.
1. Działanie na rzecz pomocy doradczej i szkoleniowej oraz zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich.
III. Działania na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
IV. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym m. in.
1. Edukacja młodzieży i uczniów,
2. Edukacja dorosłych, w tym nauczycieli,
3. Inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży i dorosłych,
4. Edukacja miedzykulturowa,
5. Wspieranie działalności naukowej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
V. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia
VI. Działania wspomagajace rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w
tym m. in.
1. Rozwijanie świadomości ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju.
VII. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym m. in.
1. Działania wspierajace rozwój turystyki.
VIII. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn.
IX. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym m. in.
1. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych.
X. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
XI. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
XII. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez pracy i
zagrożoych zwolnieniem, w tym m.in.
1. Działania zmierzajace do stworzenia „zielonych" miejsc pracy.
2. Aktywizacja zawodowa ludności z obszarów wiejskich.
XIII. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagajacych rozwój demokracji, w tym m. in.
1. Działania na rzecz budowy społeczenstwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji.
XIV. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
XV. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami, w tym m. in.
1. Działania na rzecz tworzenia płaszczyzn poznania i porozumienia pomiędzy narodami Europy.
2. Wspieranie działań na rzecz likwidacji barier utrudniajacych współpracę i kontakty pomiędzy narodami Europy.
XVI. Promocja i organizacja wolontariatu.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność wydawniczą, szkoleniową i instruktażową.
2. Wygłaszanie prelekcji, organizowanie seminariów i kursów.
3. Inicjowanie i popieranie działań obywatelskich i samorządowych do stosowania nowoczesnych technik ochrony środowiska.
4. Przez gromadzenie zbiorów informacyjnych z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji.
5. Udzielanie pomocy prawnej.
6. Współpraca z organizacjami i instytucjami, których programy i działalność są zbieżne z celem Stowarzyszenia.
7. Organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, imprez publicznych, spotkań, wystaw, a także innych form działalności.
8. Prowadzenie działalności informacyjnej.
9. Nawiazywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą.
10.Nawiazywanie kontaktów i współpracę z autorytetami życia społecznego, kulturalnego, politycznego, władzami samorządowymi i państwowymi, przedsiębiorcami i ich organizacjami, szkołami wyższymi i naukowcami.


ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIAZKI

§ 6
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukonczyła 18 rok życia, ma pełną zdolność do czynnosci prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.
§ 7

Członkiem wspierajacym może być osoba fizyczna lub prawna.

§ 8

Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest:
1. Złożenie pisemnej deklaracji wstąpienia oraz podjęcie w terminie miesiąca uchwały
Zarządu o przyjęciu w poczet członków.
2. Od uchwały Zarządu odmawiajacej prawo przyjęcia w poczet członków przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni do Walnego Zebrania.
§ 9

Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do Władz Stowarzyszenia,
2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
3. podejmować i zgłaszać inicjatywy mające na celu aktywizację działalności Stowarzyszenia,
4. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
§ 10

Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
1. aktywne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia,
2. propagowanie w społeczeństwie działalności Stowarzyszenia,
3. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia,
4. regularne opłacanie składek.
§ 11

Członek wspierajacy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz
Stowarzyszenia, przyznaje się mu tylko głos doradczy.

§ 12

I.Utrata członkostwa nastepuje wskutek:
1. wystąpienia ze Stowarzyszenia,
2. wykluczenia uchwałą Zarzadu z powodu nieprzestrzegania Statutu,
3. skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu za nie opłacanie
składek członkowskich w ciagu 2 lat, brak aktywnego uczestnictwa w pracach
Stowarzyszenia, szkodzenie dobremu imieniu Stowarzyszenia,
4. likwidacji osobowości prawnej dotyczy członka wspierajacego,
5 śmierci,
II. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub skreśleniu zainteresowany ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
ROZDZIAŁ IV

ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 13

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą wiekszością głosów w głosowaniu
jawnym przy obecności co najmniej połowy członków chyba, że zebranie co najmniej 1/3 zebranych zasada tajnego głosowania uchwały.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem
doradczym.
3. Prawo głosowania na Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów mają tylko członkowie lub delegaci, a na Oddziałowym Zebraniu Członków tylko członkowie.
4. W razie ustapienia członka Zarządu, Zarząd Stowarzyszenia może dokooptować nowego członka. Podobnie w przypadku ustapienia członka Komisji rewizyjnej, Komisja może dokooptować nowego członka. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej ilości członków pochodzących z wyboru.
5. Kadencja władz trwa 2 lata.

ROZDZIAŁ V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie członków lub delegatów Stowarzyszenia,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 15

Walne Zebranie Członków lub Delegatów Stowarzyszenia jest najwyższą władzą
Stowarzyszenia. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 16

1. Walne Zwyczajne Zebranie Członków lub Delegatów zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
Delegatem może być członek Oddziału o co najmniej rocznej przynależności do
Stowarzyszenia, na czas kadencji władz.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów Stowarzyszenia zwołuje Zarzad na podstawie:
(1) uchwały Zarzadu Stowarzyszenia,
(2) wniosku Komisji Rewizyjnej,
(3) żądania co najmniej 1/3 członków,
(4) żądania co najmniej 1/3 oddziałów,
3. Walne lub Nadzwyczajne Zebranie Członków lub Delegatów powinno się odbyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty powzięcia uchwały lub zgłoszenia wniosku albo żądania.
4. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu winno być rozesłane na piśmie co najmniej na 1 miesiąc od dnia zebrania. W przypadkach nie odbycia walnego zebrania w oznaczonym terminie Zarząd Stowarzyszenia zwołuje następne walne zebranie w drugim terminie.
5. Wybór delegatów na Zjazd Stowarzyszenia, dokonuje się w przypadku, gdy liczba członków przekroczy graniczną liczbę 500 osób. Przypada wówczas jeden delegat na pięciu członków Stowarzyszenia chyba, że ogólna liczba członków przekroczy liczbę 1000, wtenczas jeden delegat przypada na 10 członków. W przypadku, gdy iloraz nie jest liczbą całkowitą wymierną wówczas dokonuje się wyboru jednego dodatkowego delegata. Kadencja delegatów obejmuje czas trwania kadencji Władz Stowarzyszenia.
§ 17

Walne lub Nadzwyczajne Zebranie Członków lub Delegatów jest prawomocne, gdy bierze w nim udział:
1. w pierwszym terminie co najmniej połowa zrzeszonych członków lub wybranych delegatów.
2. w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych na zebraniu członków lub delegatów.

§18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Delegatów należy:
1. uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia,
2. uchwalenie programów działalności Stowarzyszenia,
3. odwołanie i wybór członków władz Stowarzyszenia. Wybrane władze winne się
ukonstytuować w ciagu 7 dni od dnia wyboru.
Komisja Rewizyjna o składzie 3-5-osób wybiera ze swojego grona przewodniczacego i
pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.
4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Władz Stowarzyszenia i udzielanie absolutorium,
5. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia obciaążenia nieruchomości stanowiacych majatek Stowarzyszenia,
6. uchwalenie wysokości składek członkowskich,
7. uchwalenie regulaminów wewnętrznych organów statutowych Stowarzyszenia,
8. zatwierdzenie uchwał Zarządu odnośnie przystąpienia lub wystąpienia z innych krajowych lub międzynarodowych Stowarzyszeń o zbliżonym profilu działania,
9. rozpatrywanie innych spraw dotyczących działalności Stowarzyszenia, jego oddziałów, organów lub członków, a nie zastrzeżonych na rzecz innych organów,
10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
§19

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.
2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, w walnym
zebraniu uczestniczą delegaci członków Stowarzyszenia.
3. Postanowienia statutu odnoszace się do Walnego Zebrania Członków odnoszą się także do Walnego Zebrania Delegatów.
4. Wyboru delegatów na walne zebranie dokonują zebrania grup członkowskich. Zasady
wyboru delegatów określa Zarząd Stowarzyszenia.
§20

1. Do ważności uchwał podejmowanych przez walne zebranie wymagana jest konieczna
obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Uchwały zapadają w trybie określonym w § 13 ust. 1.
3. Wyjatek stanowią uchwały o zmianie Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia, dla ważnosci, których wymagana jest wiekszość kwalifikowana 2/3 głosów obecnych na walnym zebraniu.
§ 21

Głosowanie jest jawne. Na żadanie co najmniej 1/3 obecnych członków przewodniczacy
zebrania zarządzi głosowanie tajne.

§ 22

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-7 członków, wybranych przez Walne Zebranie.
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, oraz dwóch do czterech Członków Zarzadu.
§ 23

1. Uzupełnienie składu Zarządu w liczbie nie większej niż 1/3 składu dokonać może Zarząd Stowarzyszenia.
2. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w liczbie nie większej niż 1/3 składu dokonać
może Komisja Rewizyjna.
3. W przypadku uzupełnienia przekraczajacego 1/3 składu dokonuje Walne Zebranie,
zwołane w trybie okreslonym w § 16 pkt. 3.
§ 24

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. realizacja uchwał walnego zebrania,
2. ustalenie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia, w tym projektów realizowanych przez Stowarzyszenie,
3. sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji
w sprawach majątkowych z wyjątkiem spraw określonych w § 18 ust. 5 i 10.
4. przyjmowanie, skreślenie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
5. zwoływanie walnego zebrania członków,
6. ustalenie sposobu poboru składek członkowskich,
7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
8. powoływanie i ustalanie zakresu działania Agencji dla realizacji zadań statutowych
Stowarzyszenia,
9. dokonywanie kontroli i oceny Agencji,
10. kierowanie bieżacą działalnością Stowarzyszenia,
11. zatwierdzanie pracowników Stowarzyszenia.
§ 25

Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą wiekszoscią głosów w obecności co najmniej 1 ogólnej liczby jego członków, w tym Prezesa Stowarzyszenia lub jego Zastepcy.

§ 26

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na 2 miesiace.

§ 27

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z członków
powołanych przez Walne Zebranie.

§ 28

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególnosci gospodarki finansowej,
2. kontrola opłacania składek członkowskich,
3. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczacych działalności Stowarzyszenia,
4. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania wraz z oceną działalnosci Zarzadu
i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarzadu,
5. nadzór nad działalnoscią Komisji rewizyjnych Oddziałów.
ROZDZIAŁ VI

MAJATEK STOWARZYSZENIA

§ 29

1. Majatek stowarzyszenia tworzą:
(1) składki członkowskie,
(2) darowizny, spadki i zapisy,
(3) dochody z działalności własnej,
(4) ofiary publiczne,
(5) dotacje,
(6) zyski wypracowane przez Agencje Stowarzyszenia.
2. Oświadczenia woli i akty prawne podpisuje w imieniu Stowarzyszenia dwóch członków Ząrzadu Stowarzyszenia, w tym zawsze Prezes lub Wiceprezes. Pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia udziela Zarząd.
3. Dochody z działalności własnej przeznacza się wyłącznie na cele statutowe.
ROZDZIAŁ VII

AGENCJE PROWADZACE DZIAŁALNOSĆ GOSPODARCZĄ

§ 30

1. Zadaniem Agencji jest realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia w zadaniach
niezrealizowanych w ramach prac społecznych członków Stowarzyszenia, a wykonywanych przez pracowników najemnych.
2. Kierownik Agencji jest wybierany na czas nieokreślony przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Do zadań Kierownika Agencji należy:
a) składanie do Zarządu Stowarzyszenia wniosków o zatrudnienie, zwalnianie pracowników Agencji oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad pracownikami Agencji,
b) proponowanie Zarządowi Stowarzyszenia wysokosci wynagrodzeń i premii dla pracowników Agencji w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia,
c) planowanie i organizacja prac Agencji,
d) prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej Agencji.

ROZDZIAŁ VIII

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA

§ 31

1. Oddziały Stowarzyszenia mogą być powoływane, gdy na terenie województwa (lub kilku województw), jest co najmniej 15 członków.
2. Władzami Oddziałów Stowarzyszenia są:
1) Oddziałowe Zebrania członków,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 32

ODDZIAŁOWE ZEBRANIA CZŁONKÓW

Postanowienia § 15, 16, 17, 23 stosuje się odpowiednio, przy czym Nadzwyczajne
Oddziałowe Zebranie Członków może też być zwołane na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia.

§ 33

Do kompetencji Oddziałowego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie programu działania Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Władz Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej Oddziału, ocena
działalności Oddziału oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
3. odwołanie i wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej Oddziału. Wybrane Władze Oddziału
winny się ukonstytuować w terminie 7 dni od dnia wyborów,
4. wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów,
5. rozpatrywanie innych spraw dotyczących działalności Oddziału, a nie zastrzeżonych na rzecz innych organów.
§ 34

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału i jest odpowiedzialny za swoją pracę przed Oddziałowym Zebraniem Członków oraz Zarządem Stowarzyszenia. Składa się z 5-7 osób, w tym: Prezes Oddziału, dwóch Wiceprezesów Oddziału, oraz dwóch do czterech Członków Zarządu.

§ 35

Do kompetencji Zarzadu Oddziału należy:
1. realizowanie postanowień statutu, uchwał Oddziałowego Zebrania Członków oraz
uchwał, postanowień i wytycznych Władz Stowarzyszenia,
2. uchwalanie planów pracy i preliminarza dochodów i wydatków Oddziału,
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach upoważnień otrzymanych w tym
zakresie od Zarządu Stowarzyszenia,
4. przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków,
5. rozpatrywanie i realizowanie wniosków Komisji Rewizyjnej Oddziału,
6. zwoływanie oddziałowego Zebrania Członków,
7. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności.
§ 36

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiace.

§ 37

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontroli działalności Oddziału.
2. Składa się z 3-5 osób, w tym: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i do trzech członków.
§ 38

Do kompetencji Komisji rewizyjnej Oddziału należy:
1. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Oddziału, a w szczególnosci
jego gospodarki finansowej,
2. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag i wniosków dotyczacych działalności Oddziału i jego członków,
3. składanie na Oddziałowym Zebraniu Członków, sprawozdania wraz z oceną działalności Zarządu Oddziału i zgłaszanie wniosku w przedmiocie absolutorium dla niego.
§ 39

Posiedzenie Komisji rewizyjnej odbywają się w zalenosci od potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

ROZDZIAŁ IX

ROZWIAZANIE STOWARZYSZENIA

§ 40

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia nastapić może na mocy Uchwały Zwyczajnego lub
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków większoscią kwalifikowaną zgodnie z § 20
ust. 3 niniejszego Statutu.
2. Majątek Stowarzyszenia przekazuje się na wybrany cel społeczny lub na rzecz innej
pozarządowej organizacji proekologicznej określonej w Uchwale, o której mowa w ust.1.
ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 41

W kwestiach nie unormowanych postanowieniami niniejszego Statutu znajdują zastosowanie przepisy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U.
z 1989 r. Nr 20, poz. 104).Opublikował: Urszula Bugajewska
Publikacja dnia: 08.02.2011
Podpisał: Urszula Bugajewska
Dokument z dnia: 02.02.2011
Dokument oglądany razy: 2 900